Varför AnSvar

Alla behöver och har behov av återkoppling för att komma till insikt om vad som är bra med det egna medarbetarskapet och vad som kan utvecklas. Detta spär på viljan att fortsätta utvecklas. Utöver individuell återkoppling ges även en översikt över hur samspelet är på avdelningen som helhet. Detta bjuder in till att ta gemensamt ansvar så att arbetsgruppen utvecklas och individerna växer. 

Verktyget
AnSvar är ett internetbaserat verktyg för 360-graders återkoppling kolleger emellan. Det belyser hur den enskilde förhåller sig till sitt arbete, till kollegorna och till arbetsgivaren. Återkoppling kan även ges i form av fritext. Det tar ca 5 minuter per person att ge denna återkoppling. Vem som ska ge återkoppling till vem styrs av den som administrerar verktyget.

Arbetsprocessen
Arbetsmaterialet i AnSvar bygger på positiv psykologi. Den återkoppling som man får uppfattas som konstruktiv och lätt att hantera och bygger på begreppet medarbetarskap utifrån den forskning som är kopplad till ämnet.

Arbetsprocessen inleds med att den enskilde först ensam reflekterar över sig själv och återkopplingen. Därefter samtalar vi informellt om styrkor och utvecklingsmöjligheter. Slutligen diskuterar vi vad som kan och bör utvecklas på avdelningen som helhet.