En nordisk ledarfilosofi som skapar medansvar.

Vad är medarbetarskap?
Medarbetarskap är en vidareutveckling från ”den nordiska modellen” vilket innebär ett balanserat samspel mellan arbetsgivare, arbetstagare samt arbetsuppgifterna. Frihet under ansvar, ömsesidiga förpliktelser och lika värde är en viktig del i nordens tankekultur. Det är utifrån den kulturen tanken om medarbetarskap har vuxit fram. Samtliga är vi medarbetare och några av oss medarbetare har ett ledningsansvar.

Medarbetarskap är summan av hur jag förhåller mig till arbetsuppgifterna, kollegorna samt arbetsgivaren. Ansvar och engagemang inom samtliga dessa tre områden är samtidigt själva fundamentet för yrkesstolthet och arbetsglädje. Detta är ett sammanhang alla intuitivt förstår vilket underlättar för att få samtliga med på idén, både ledare, medarbetare och fackliga representanter.

Resonemanget bygger på forskning från professor Stefan Tengblad som, sedan 10 år, är den enda professor i Norden som driver ett forskningsprogram kring medarbetarskap.
  

Varför medarbetarskap?
Medarbetarskap är en ledarfilosofi som bringar klarhet och gemensam förståelse för begrepp såsom ansvarstagande, handlingsförmåga och förpliktigande samspel.

Verksamheten får mer ut av de anställdas kompetens och arbetskapacitet, större engagemang och ansvarstagande, effektivare drift och färre konflikter. Medarbetarna får i sin tur ökad arbetsglädje, bättre arbetsmiljö och en mer utmanande samt stimulerande vardag.

Medarbetarskap är ett konfliktdämpande förhållningssätt vilket triggar lusten att vara med och bidra för att gemensamt skapa en god och effektiv arbetsplats.
 

Hur kan medarbetarskap utvecklas?
Tydliga begrepp är en förutsättning för klara tankar. Våra arbetssätt och verktyg, vilka systematiskt mäter medarbetarskap utifrån den senaste forskningen, införlivar vardagens verklighet och gör det möjligt att kostnadseffektivt driva utveckling i stor skala. Strukturen är nödvändig för att skapa en varaktig förändring där samtliga intressenter förstår och använder likvärdig vokabulär. 

Utvecklingsprocessen sträcker sig över tid men resultaten börjar skönjas redan efter några månader. Utveckling av medarbetarskap förankras i yrkesstolthet och arbetsglädje. Drivkraften är den enskildes vilja. Inte direktiv och kontroll.
 

Vad händer med ledarskapet?
Medarbetarskap ersätter inte ledarskapet utan det kompletterar ledarskapet och tydliggör det ömsesidiga beroendet. Det har vi valt att kalla förpliktigande samspel.

Gott medarbetarskap medför att det blir lättare att vara ledare och gott ledarskap medför att det blir meningsfullt att ta ansvar och visa engagemang. Ledarskap och medarbetarskap är två sidor av samma fenomen och utvecklas bäst tillsammans och inte var för sig. Gott medarbetarskap medför att medarbetare känner och agerar såsom medansvariga.